НОВО!!!Издаването на книгата за трети път се налага от някои промени/изменения в бюджетното счетоводство, като:

ü  въвеждането на амортизацията от 2017 г.;

ü  включването на общините в Системата за електронни бюджетни разплащания (Себра).

Друга основателна причина за нейното издаване е повишеното търсене на книгата от счетоводителите в публичния сектор.

В книгата са обхванати възможните стопански операции, разработени по разделите на Сметкоплана на бюджетните организации (СБО), с цел бързо намиране на счетоводни записвания и отразяването им в съответствие с параграфите/ подпараграфите на Единната бюджетна класификация (ЕБК).

 Между счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи съществува логическа взаимовръзка. Взаимовръзка между отчетените суми по счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи не означава непременно равенство между тях. Възможностите за равенство между сметки и параграфи/подпараграфи е минимално.

Кои са причините за търсене на взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК?

Мотивите/причините за установяване на тези взаимовръзки са следните:

 ●  в т. 13 от Ръководството за прилагането на първия Сметкоплан на бюджетните организации (СБП) е записано: „Счетоводната информация на начислена основа следва същата схема и логика, залегнали в отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, изготвени въз основа на ЕБК”, т.е. при съставянето на СБП съставителите са се ръководили от параграфите в ЕБК;

 ● счетоводните сметки от СБО и параграфите на ЕБК изразяват две страни (начислена и касова основа) на една и съща стопанска операция;

Взаимовръзката означава, че при една и съща стопанска операция трябва да е налице логическа взаимовръзка между счетоводни сметки и параграфи/подпараграфи, тъй като една стопанска операция има две страни – начислена и касова. Иначе казано, логиката означава синхрон, хармония между двете основи – начислена и касова.

 ● за първи път в закон (в § 44 от Допълнителните разпоредби ЗДБРБ за 2006 г.) беше регламентирано, че „ЕБК е самостоятелно обособена част от СБП”;

 ● съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите, бюджетните организации изготвят финансови отчети, включващи четири елементи, един от които е отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства. Изводът е, че съставените финансови отчети към определена дата на бюджетните организации не са нито съставени само счетоводни сметки или само параграфи/подпараграфи. Те са  едно цяло,  една съвкупност/ свързаност между счетоводни сметки и параграфи/ подпараграфи.

Целта на настоящата книга е същата практически да подпомага всеки счетоводител така, че при отразяването на информацията в макетите на отчетите, дадени от Министерството на финансите, тя да представя достоверно финансовото и имущественото състояние на бюджетната организация в изпълнение на изискванията на разпоредбите на чл. 24 от Закона за счетоводството.

Разработката има характер на Наръчник в практиката на всеки счетоводител в публичния сектор.   Цена до излизането от печат: 40лв.

Книгата се очаква да излезе 30.03.2024г.

 


"Държавният Служител"

(актуална нормативна база)

 


" Системи за финансово управление и контрол "

(нови задължителни указания на МФ)

 

" Книгата за бюджетния счетоводител 2020 година "

автор: Мария Цветанова


Книгата съдържа решени счетоводни казуси, поради което има приложима практическа насоченост при осчетоводяване на приходите, разходите, активите и пасивите на начислена и касова основа за трите отчетни групи – „Бюджет”, „СЕС” и „ДСД”.

Разработена е на основание разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси и указанията, дадени от Министерството на финансите -Дирекция „Държавно съкровище”, включващи методологическите насоки за осчетоводяване на стопанските операции.

Целта на разработката е да бъде наръчник на работещите в счетоводството на бюджетната организация при осчетоводяване на стопанските операции и съставяне на периодичните отчети и годишния финансов отчет.

Освен това с книгата се унифицира счетоводната практика в системата на бюджетната организация (първостепенен разпоредител и второстепенни/ третостепенни разпоредители с бюджет), което е предпоставка за прилагане на чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството.

 

Обем: около 500 страници

Цена до излизане от печат – 40 лв.

Цена след излизане от печат – 50 лв.

Срок за издаване: до края на м. март 2020 г.

 


"Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 година"

автор: Мария Цветанова

 


"Счетоводно отчитане и данъчно облагане на стопанската дейност в бюджетните организации"

автор: Мария Цветанова


  В книгата се разглежда стопанската дейност основно в две направления: счетоводно отчитане на приходите от стопанска дейност на начислена и касова основа и тяхното данъчно облагане.

  Разглеждани са съответно ситуации и примери за приходи, които се облагат, както и такива, които не се облагат в контекста на разясненията на данъчната администрация.

  В разработката детайлно са анализирани различните видове приходи на бюджетните организации съобразно с дейностите, извършвани от тях, като анализът е подкрепен с нормативна база и с примери.

 


"Промяна в счетоводната политика и прибилизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни акниви. Примери"
автор: Теодора Бакърджиева


   Както се вижда от заглавието, в книгата се разглеждат детайлно приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи, като са обобщени отговорностите и дейностите във връзка с начисляването на амортизациите.
   Много полезни за читателите са и примерите, поясняващи и подкрепящи тази материя, както и приложението в края на изданието.

 


"Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2018г."

автор: Мария Цветанова


   Предмет на разглеждане, поясняване и конкретизиране с примери в разработката са всички стъпки и действия, свързани с годишното счетоводно приключване за 2018г.

  Изключително ценна е таблицата, включена в книгата, в която са събрани всички допълнения и пояснения от Дирекция "Държавно съкровище" на МФ за периода 2004-2018г.,

които са и допълнения към ДДС №20 от 2004г. Таблицата може да се ползва от счетоводителите през цялата година. Тя осигурява на практика бързо намиране на търсения казус в съответното писмо (ДДС) на МФ.


 "Финансово управление и контрол - изисквания и практически насоки. Защита на личните данни"

автори: Теодора Бакърджиева и Гергана Николова


   В изданието са представени основните елементи на СФУК, моделите за управление на риска и възможните реакции за неговото ограничаване. От особено значение е коментираната в книгата Стратегия за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор на РБългария 2018-2020г., като разработката дава възможност и за запознаване с предстоящи актуализации в нормативната уредба и методологията, издавана от МФ.

   Частта за защита на личните данни, както и приложеното към нея CD разкриват основните принципи за изграждане на организационни и технически мерки за защита на тези данни, документирането, отчетността, правилата, процедурите и регистрите.

 
"Контролни дейности във връзка с амортизациите и годишното счетоводно приключване"

автор: Теодора Бакърджиева


 В книгата са анализирани обстоятелствено изискванията за начисляване на амортизациите на ДА и адаптирането им в СФУК.

   Специално внимание е отделено на примерните контролни дейности, които трябва да бъдат въведени в БО като отговор на оценения риск от неправилното начисляване на амортизации.

   Интерес представляват и приложенията, както и добавеното към книгата CD.