Уважаеми дами и господа!

С цел да бъдем максимално полезни на счетоводителите от бюджетния сектор, представяме на Вашето внимание специална преференциална оферта, която включва нашите най-нови издания.

Цената на комплекта е 99 лв., а като бонус получавате и още две от нашите книги.

КНИГА


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В
БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ (2019 Г.)

„ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2018 Г.”

В КНИГАТА Е ВКЛЮЧЕНА ТАБЛИЦА, В КОЯТО СА СЪБРАНИ ВСИЧКИ ДОПЪЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ" КЪМ МФ ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2018 Г., КОИТО СА И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ДДС № 20 ОТ 2004 Г. ТАБЛИЦАТА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА. ТЯ ОСИГУРЯВА НА ПРАКТИКА БЪРЗО НАМИРАНЕ НА ТЪРСЕНИЯ КАЗУС В СЪОТВЕТНОТО ПИСМО (ДДС) НА МФ.

„ПРОМЯНА В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА И ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ, СВЪРЗАНИ С АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ. ПРИМЕРИ. (2019 Г.)

„ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ – ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“.  + АКТУАЛИЗИРАНО CD С НОВИЯ ЗАКОН ЗА СФУК (2018 Г.)

ПОДАРЪК
                     „Поети ангажименти за разходи. Нови възникнали задължения за разходи (примери)”

                                                               „Характеристика на счетоводните сметки”

 


"Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 година"

автор: Мария Цветанова

 


"Счетоводно отчитане и данъчно облагане на стопанската дейност в бюджетните организации"

автор: Мария Цветанова


  В книгата се разглежда стопанската дейност основно в две направления: счетоводно отчитане на приходите от стопанска дейност на начислена и касова основа и тяхното данъчно облагане.

  Разглеждани са съответно ситуации и примери за приходи, които се облагат, както и такива, които не се облагат в контекста на разясненията на данъчната администрация.

  В разработката детайлно са анализирани различните видове приходи на бюджетните организации съобразно с дейностите, извършвани от тях, като анализът е подкрепен с нормативна база и с примери.

 


"Промяна в счетоводната политика и прибилизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни акниви. Примери"
автор: Теодора Бакърджиева


   Както се вижда от заглавието, в книгата се разглеждат детайлно приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи, като са обобщени отговорностите и дейностите във връзка с начисляването на амортизациите.
   Много полезни за читателите са и примерите, поясняващи и подкрепящи тази материя, както и приложението в края на изданието.

 


"Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2018г."

автор: Мария Цветанова


   Предмет на разглеждане, поясняване и конкретизиране с примери в разработката са всички стъпки и действия, свързани с годишното счетоводно приключване за 2018г.

  Изключително ценна е таблицата, включена в книгата, в която са събрани всички допълнения и пояснения от Дирекция "Държавно съкровище" на МФ за периода 2004-2018г.,

които са и допълнения към ДДС №20 от 2004г. Таблицата може да се ползва от счетоводителите през цялата година. Тя осигурява на практика бързо намиране на търсения казус в съответното писмо (ДДС) на МФ.


 "Финансово управление и контрол - изисквания и практически насоки. Защита на личните данни"

автори: Теодора Бакърджиева и Гергана Николова


   В изданието са представени основните елементи на СФУК, моделите за управление на риска и възможните реакции за неговото ограничаване. От особено значение е коментираната в книгата Стратегия за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор на РБългария 2018-2020г., като разработката дава възможност и за запознаване с предстоящи актуализации в нормативната уредба и методологията, издавана от МФ.

   Частта за защита на личните данни, както и приложеното към нея CD разкриват основните принципи за изграждане на организационни и технически мерки за защита на тези данни, документирането, отчетността, правилата, процедурите и регистрите.

 
"Контролни дейности във връзка с амортизациите и годишното счетоводно приключване"

автор: Теодора Бакърджиева


 В книгата са анализирани обстоятелствено изискванията за начисляване на амортизациите на ДА и адаптирането им в СФУК.

   Специално внимание е отделено на примерните контролни дейности, които трябва да бъдат въведени в БО като отговор на оценения риск от неправилното начисляване на амортизации.

   Интерес представляват и приложенията, както и добавеното към книгата CD.