"ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ"
Публикуване в списание "Експерт" на
годишните финансови отчети
Редакцията на сп. "Експерт" публикува годишните финансови отчети на предприятиятя във вида, в който са заверени от д.е.с. и/или от специализирано одиторско предприятие и одиторския доклад.


Публикуване в извънреден брой на сп. "Експерт" (без приложенията)
1. Годишен счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Одиторски доклад
Цена: 60 + 12 = 72 лв. с ДДС

Публикуване в извънреден брой на сп. "Експерт" (с приложенията)
1. Годишен счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Одиторски доклад
6. Годишен доклад за дейността на фирмата
Цена: 80 + 16 = 96 лв. с ДДС

Публикуване на ГФО в интернет - страницата на "Интеринтелект" ООД:
Цена: 35 + 7 = 42 лв. с ДДС

Забележки:
• за непредставени справки, в които има попълнени данни и следва да бъдат публикувани, редакцията не поема отговорност за евентуални последици;
• цената на хартиен носител е формирана при обем на счетоводната политика –
3 стр. и годишен доклад за дейността на фирмата – 3 стр. Всяка допълнителна страница се заплаща – 6 лв. с ДДС.

Плащането може да извършите:
-по банковата сметка на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД в
ОББ - клон "Шипка", BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG35 UBBS 7428 1010 6466 01;
-на дистрибуторите на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД;
-на място - ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД, София -1756, жк "Дървеница",
ул. "Канарче" № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 20

Към изпратените материали трябва да бъде приложено писмо-заявка от фирмата, в която да са изброени справките за публикуване.