КНИГИ

НАРЪЧНИК ПО ТРУДОВО ПРАВО

(Предотвратяване на некоректни действия на страните по трудовото правоотношение – практически съвети)

Надяваме се книгата да бъде полезна на длъжностните лица от звената „Човешки ресурси”, на работодателите, счетоводителите и юрисконсултите, на студентите, както и на всички, които проявяват интерес към Кодекса на труда, независимо дали работят в бюджетния или реалния сектор.

Идеята на авторката е да се предложат последователни стъпки при изготвянето на документи, свързани с възникването, съществу-ването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. В практиката нерядко по различни причини се правят пропуски или се допускат неточности, които след това създават усложнения при решаването на конкретно възникналите проблеми. Максималното придържане към разпоредбите на трудовото законодателство, както и ползването на добри практики до голяма степен предпазват длъжностните лица от евентуалното търсене на отговорност за неизпълнение на трудовите им задължения.

Наръчникът ще подпомогне длъжностните лица както с нормативните изисквания за създаването на проект на документ, свързан с трудовото правоотношение, така и с образци на други формуляри, които не се изискват от закона, но улесняват и двете страни при ползване на съответното право или задължение.

В помощ на работодателите ще разгледаме редица примери, при които работниците или служителите се възползват от пропуските или неточностите, съпътстващи възникването, времетраенето, изменението и прекратяването на трудовия договор и по този начин извличат полза за себе си. Често пъти работодателите разчитат на коректността на другата страна по трудовото правоотношение и не отделят достатъчно внимание на някои детайли, които обикновено се приемат за незначителни. В много случаи това довежда до неблагоприятни последици и най-вече до трудови спорове.

Тъй като повечето от действията, които се осъществяват, се извършват от длъжностни лица, книгата ще може да се ползва и от тях, и от работодателите с цел препращане в случаите, когато се разглежда един и същ проблем. Замисълът на наръчника е да бъде полезен на всички, които имат непосредственото задължение да изготвят документи, свързани с трудовото правоотношение, да контактуват с кандидатите за работа, с работещите, както и с тези, на които вече е прекратено трудовото правоотношение. Той ще съдържа и примери от практиката в подкрепа на разглежданите предложения за последователност в действията при изготвянето на документите, както и в подкрепа на предложенията за решаване на съответния проблем.

Автор:

Стефанка СИМЕОНОВА - експерт по трудово право

Цена 25 + 5 (20% ДДС) = 30 лв.